DIJAGNOSTIKA, SAVETOVANJE, EDUKACIJA I TERAPIJA TINITUSA (šuma, zujanja u ušima ili glavi)

 • orl pregled
 • popunjavanje upitinika o težini, jačini tinitusa, uticaju na kvalitet života, vezi sa anksioznosti i depresijom
 • vizuelna analogna skala kojom pratimo Vaš oporavak ili adaptaciju
 • merenje praga sluha audiometrijom
 • timpanometrija
 • edukacija i savetovanje
 • individualan pristup terapiji

Tinitus predstavlja osećaj zvuka u ušima ili glavi bez jasnog spoljašnjeg izvora zvuka. Najčešće se opisuje kao šum, huk, pištanje, cvrčanje, lokomotiva, bubnjanje...

Tinitus pedstavlja jednu široku gupu senzacija sa različitim mestom nastanka (uvo, centralni nervni sistem, temporomandibularni zglobovi, vratni deo kičme, promene u krvnim sudovima glave i vrata...) Jasan uzrok se ne zna ali zna se da nastaje zbog smanjenja ulaznog zvučnog signala, tj kod oštećenja sluha, ili kod preterane nadraženosti centralnog nervnog sistema pojačanim ulaznim signalom ili izmenjenim, kroz somatosenzorni ili auditivni sistem. Tinitus ima i karakteristike hroničnog neuropatskog bola.


DIJAGNOSTIKA VRTOGLAVICA I POREMEĆAJA RAVNOTEŽE OBUHVATA:

 • anamnezu, precizno uzete podatke od pacijenta
 • popunjavanje upitnika koji nam daju uvid u težinu stanja pacijenta
 • neurološki pregled, otološki pregled
 • vestibulometijski test toplom i hladnom vodom
 • head impuls test, Dix Hallpik, Roll on test, Deep head hanging test, Head shaking test
 • ispitivanje vestibulookularniih refleksa
 • ispitivanje vestibulospinalnih refleksa
 • ispitivanje sluha audiometrijom
 • dopler dijagnostika krvnih sudova vrata
 • lečenje položajnih vrtoglavica kanal repozicionim manevrima
 • sprovodimo vestibularnu rehabilitaciju, edukacijom i izvođenjem specifičnih i opštih vežbi poboljšava se stabilnost i ravnoteža
 • savetovanje je uključeno u sve vidove terapije

Da bi bili stabilni, sinhrono učestvuju vid, osećaj za propriocepciju ili duboki senzibilitet, čulo za ravnotežu ili vestibularni sistem. Sve informacije obradi i uskladi mali mozak. A zatim povratnu informaciju šalje mišićima oka i mišićima tela. Na taj način imamo stabilnu sliku na mrežnjači oka prilikom kretanja, i rasporedom tonusa mišića trupa i ekstemiteta možemo da stojimo i da se krećemo, tj da održavamo statičku i dinamičku ravnotežu.

Vestibularni sistem čini čulo za ravnotežu smešteno u unutrašnjem uvu, vestibularni nerv, vestibularna jedra i putevi u centralnom nervnom sistemu.

Obavezan deo pregleda pacijenata sa vrtoglavicama je pregled kod otorinolaringologa, audiologa. Najčešće, čak 85% svih vrtoglavica nastaje zbog problema sa unutrašnjim uvom i čulom za ravnotežu koje je tu smešteno.