VEGA ORL ORDINACIJA

SPECIJALISTIČKA OTORINOLARINGOLOŠKA ORDINACIJA

VEGA orl je specijalistička ordinacija koja Vam nudi kompletan otorinolaringološki pregled DECE i ODRASLIH, kao i ULTRAZVUČNU i DOPLER dijagnostiku glave i vrata.

Ordinacija je osnovana 2014. godine. CILJ ordinacije je kvalitetna i kompletna zdravstvena usluga od strane ljubaznog i stručnog VEGA ORL TIMA u prijatnom ambijentu.

Dr Vesna Kostić

spec. otorinolaringologije

Specijalizaciju iz otorinolaringologije zvaršila u Klinici za ORL i MFH, Kliničkog centra Srbije.

Bogato iskustvo u radu stekla u specijalističkoj službi Doma zdravlja Rakovica.

Svoj rad i praksu konstantno unapređuje kroz brojne kurseve iz oblasti otorinolarigologije, kroz kontinuiranu medicinsku edukaciju i učešćem na domaćim i međunarodnim kongresima i seminarima.

Dr Vesna Kostić se bavi ultrazvučnom dijagnostikom mekih tkiva vrata i štitaste žlezde, edukovana na Vojno medicinskoj akademiji. Obuku za dopler dijagnostiku krvnih sudova vrata završila u bolnici Sv. Sava u Beogradu.

Posebna polja interesovanja: ultrazvučna i dopler dijagnostika, dečija otorinolarigologija, alergologija i rinologija.

Član: Srpske regionalne lekarske komore

Sekcije za Otorinolaringologiju Srpskog lekarskog društva

Ogroman broj zadovoljnih pacijenata i roditelja je najbolja preporuka.

Prof. Univ.dr sci med.Vojko Đukić

spec. otorinolaringologije, fonohirurg

Specijalizaciju iz otorinolaringologije završio 1985.godine. Od 1999.god. redovni profesor na Katedri za Otorinolaringologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu, profesor Medicinskog fakulteta u Banja Luci. Član i nacionalni delegat u Evropskom udruženju laringologa (ELS), član francuskog Udruženja otorinolaringologa. Član Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske. Nosilac najvišeg priznanja Srpske pravoslavne crkve- Ordena Sv. Save prvog reda. Autor brojnih naučnih monografija i knjiga, kao i radova u međunarodnim časopisima, predavač na inostranim skupovima. Autor knjige „ Karcinom larinksa“ koja je dobitnik Nagrade grada Beograda za 2017.godinu kao izuzetno delo koje predstavlja doprinos u razvoju medicine u 2017.godini. U stručnom radu predominantno se bavi onkološkom hirurgijom larinksa i laserskom mikrohirurgijom. PROFESOR OD KOGA SMO SVI UČILI I UČIMO I DALJE.

Prof. dr sci.med Jovica Milovanović

spec.otorinolaringologije

Rođen sam 20.01.1968. u Beogradu.
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu upisao sam 1987. godine, a diplomirao 1992. godine sa prosečnom ocenom 9,45. Magistarske studije sam završio 1997. godine, a potom sam, 2007. godine odbranio i doktorsku disertaciju na istom fakultetu.
Od juna 1994. godine do danas, zaposlen sam u Klinici za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju (ORL i MFH) Kliničkog centra Srbije (KCS). Specijalistički ispit iz Otorinolaringologije sam položio aprila 1998. godine sa odličnim uspehom.
Moja akademska karijera na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu započela je izborom u zvanje asistenta na predmetu otorinoloringologija 1998. godine. U zvanje docenta izbran sam 2008. godine, potom, 2013. godine u zvanje vanrednog profesora, a januara 2020. u zvanje redovnog profesora.
Načelnik odeljenja Klinike za ORL i MFH KCS postao sam 2006. godine.
Zamenik direktora Klinike za ORL i MFH KCS bio sam u periodu od 2009-2013. godine.
Na funkciju Pomoćnika direktora Kliničkog centra Srbije, koju i dalje obavljam, postavljen sam 2018. godine.
U periodu od 2013-2017. godine bio sam član Centralne komisije za lekove RFZO-a.
Od strane Vlade Republike Srbije imenovan sam na funkciju predsednika Nadzornog odbora Instituta za rehabilitaciju Sokobanjska 2017. godine, koju i dalje obavljam. Kao autor i koautor objavio sam 172 naučne publikacije, od kojih 43 u časopisima sa JCR liste, najvećim delom iz oblasti laringologije kojom se uže bavim, i to posebno malignim oboljenjima ove regije. Takođe, koautor sam u 15 knjiga i udžbenika. Koautor sam u knjizi „Karcinom larinksa“ za koju je grupa autora dobila nagradu Grada Beograda za najveći doprinos u oblasti medicine za 2017. godinu.
Osnivač sam i predsednik Udruženja laringologa Srbije od 2015 godine i dalje.
U okviru Evropskog udruženja laringologa sam član Borda za klasifikaciju i nomenklaturu operacija grkljana.
U okviru stručnog usavršavanja u relevantnim centrima završio sam edukacione kurseve, Funkcionalna endoskopska hirurgija nosa i paranazalnih šupljina (Prof. Stamberger, Beograd, 2002, Grac 2005); Teoretsko praktični kurs hirurgije larinksa 2003. godine na Institutu za Onkologiju Portugalije u Lisabonu na ORL odeljenju (Prof. Joao Olias) i Internacionalni kurs laserske hirurgije u ORL-u juna 2003. godine u Univerzitetskoj bolnici Louvain-Mont-Godinne, u Belgiji kod Prof. Marck Remacle. Svoje usavršavanje u oblasti laringologije obavljao sam i Teikyo Univerzitetu u Tokiju na ORL odeljenju kod Prof. Toshihiro Tsuzukua u toku 2004 godine gde sam se usavršavao u laserskoj i klasičnoj hirurgiji larinksa. U toku 2005. godine boravio sam u Evropskom Onkološkom Institutu Gustave- Roussy u Villejuif-u na ORL odeljenju koje se bavi malignomima ORL regije.
Stručni konsultant sam Kliničkog centra Banja Luka, Republika Srpska za oblast laringologija – onkologija od 2019. godine.
Održao sam više pozivnih predavanja na Evropskim Kogresima laringologa.
Saradnik sam na projektu Ministarstva za nauku RS pod nazvom: Funkcionalno-morfološka i hemodinamska ispitivanja različitih oboljenja i poremećaja konvencionalnim metodama nuklearne medicine i pozitronskom emisionom tomografijom, rukovodilac prof. Vladimir Obradović 2011-projekat je u toku.
Govorim engleski jezik.

Konsultanti VEGA ORL ordinacije

Prim. dr Željko Radić

spec. neurologije

Specijalizaciju iz neurologije završio 1995 god. u Institutu za neurologiju Kliničkog centra Srbije u Beogradu.

Edukaciju iz Elektroencefalografije (EEG) završio 1995 god.

Od 1996 god. stalno zaposlen u K.B.C. "Dr Dragiša Mišović" u Beogradu.

Zvanje Primarijusa mu je dodeljeno 2009 god. odlukom Ministra zdravlja Republike Srbije.

Objavio brojne radove iz oblasti neurologije u domaćim i međunarodnim stručnim časopisima.

Aktivno učestvovao na brojnim domaćim i međunarodnim kongresima iz oblasti neurologije.

Predavač na više kurseva u okviru kontinuirane medicinske edukacije.

Član Udruženja neurologa Srbije i Lekarske komore Srbije.

Bavi se dijagnostikom i lečenjem svih oboljenja iz oblasti neurologije.

Posebno interesovanje za oblast Epileptologije i Elektroencefalografije.

Prim. dr Velibor Milanović

specijalista pedijatrije, pulmolog

Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1993. gde je i obavio opšti lekarski staž.

Radio je na Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta RS gde je 2000. položio specijalistički ispit iz pedijatrije.

Odlukom Ministarstva zdravlja RS 2009. stiče zvanje Primarijusa.

Radi u Bolnici za dečje plućne bolesti pri KBC-u “Dr Dragiša Mišović” kao načelnik Odeljenja intenzivne nege.

Autor je i koautor više desetina radova iz oblasti pedijatrije, infektivnih bolesti i pulmologije.

Učestvovao na brojnim domaćim i međunarodnim kongresima. Predavač i učesnik na kursevima kontinuirane medicinske edukacije.

Autor više desetina članaka popularne medicine u mnogim časopisima i revijama. U knjizi “Vademekum ambulantne pedijatrije” autor je četiri poglavlja.

Član je Pedijatrijske sekcije SLD i Lekarske komore Srbije.

Oblast posebnog interesovanja: astma, respiratorne infekcije i alergije, kašalj kao specifičan entitet kod dece.